Záruční servis

Kontakt na záruční servis a záruční podmínky

Seznam záručních servisů podle krajů

ETRUSCA s.r.o.

U Sádek 647
253 01 Hostivice
Kontaktní osoba: p. Štěpánek
Mobil: 602 641 046
E-mail: etrusca@etrusca.cz
www.etrusca.cz


Záruční podmínky:

1. Zákazník (kupující, montážní firma nebo koncový majitel věci) je povinen si výrobek při přebírání v obchodě a před montáží zkontrolovat. Pozdější reklamace namontovaných výrobků se zjevnými vadami a výrobků s chybným barevným odstínem nebudou uznány.
2. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé na základě nedodržení pokynů uvedených v montážním návodu pro daný výrobek.
3. Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené zákazníkem, dopravou, nesprávnou manipulací nebo nesprávným skladováním výrobku, nesprávnou montáží, nevhodným používáním nebo nesprávným ošetřováním či údržbou výrobku a vniklými nečistotami do výrobku.
4. Veškeré výrobky musejí být instalovány dle příslušných  montážních návodů. Společnost LAUFEN CZ nehradí náklady spojené s poškozením obkladů, dlažby nebo zdiva, které mohou vzniknout při nerespektování těchto návodů.
5. Pro čištění výrobku se mohou používat pouze vhodné čisticí prostředky.
6. Případnou reklamaci řeší zákazník s prodejcem, u kterého reklamovaný výrobek zakoupil nebo s autorizovaným servisním střediskem.
7. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem (vyznačí prodejce na tomto záručním listě).Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel, než prodávající (montážní) firma, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci.
8. Bez dokladu o nabytí výrobku nelze uplatnit nárok na reklamaci.
9. V případě neoprávněné reklamace spojené s výjezdem servisního pracovníka k zákazníkovi hradí veškeré náklady servisního pracovníka spojené s neoprávněnou reklamací zákazník.
10. Koupelnový nábytek nesmí být vystaven dlouhodobému působení  stojící vody a extrémně vysoké vzdušné vlhkosti.
11. Na zakoupené výstavní vzorky pocházející z výstav a vzorkoven se záruka nevztahuje.

Záruční podmínky, které se navíc týkají vodovodních armatur:

1. Vodovodní baterie je nutno pravidelně čistit čistidly k tomuto účelu výslovně určenými, aby nedocházelo k usazování vodního kamene.
2. Čistící prostředky nenanášet na povrch čištěné plochy rozprašovačem. Aerosol může proniknout do vnitřních částí armatur a poškodit je. Prostředek proto vždy aplikovat na hadřík, nebo houbičku a teprve těmito provést samotné čištění.
3. K čištění je zakázáno používat prostředky s obsahem kyseliny octové, fosforečné, mravenčí a chlorovodíkové. Také se nesmí používat prostředky obsahující bělidla na bázi chlóru. V opačném případě může být výrobek nenapravitelně poškozen.
4. Drátěnky, hrubé houbičky a čistící prostředky, které mohou poškrábat povrch se nesmí k čištění používat.
5. Zbytky čistících prostředků je nutno do 10. minut z výrobku odstranit dostatečným množstvím čisté vody.

Záruční list ke stažení

Informace o zpracování osobních údajů - reklamace

Servis