Právní upozornění |

Právní upozornění |

Vítejte na webových stránkách JIKA, společnosti LAUFEN CZ s.r.o., IČ: 257 58 691, se sídlem Praha 2, V Tůních 3/1637, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 67623 (dále také jako „Laufen CZ“). Před procházením těchto webových stránek si prosím pečlivě pročtěte tyto uživatelské podmínky.

Tyto uživatelské podmínky upravují podmínky přístupu na webovou stránku www.jika.cz , včetně jejího používání a povinností z toho vyplývajících, a vztahují se na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.jika.cz . Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami, opusťte prosím ihned tyto webové stránky.

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Veškerá autorská práva i další práva duševního vlastnictví týkající se textů, log, grafických a zvukových prvků, animací, fotografií nebo video záznamů, stejně jako kombinace takových prvků, jsou vyhrazena pro Laufen CZ a podléhají ochraně dle příslušných právních předpisů.

Tímto bychom chtěli upozornit na skutečnost, že zejména obrazový materiál, loga a výrobkové katalogy umístěné na těchto webových stránkách mohou být předmětem autorských práv či jiných práv k duševnímu vlastnictví třetích stran. Stahování nebo tisk obsahu těchto webových stránek je možné pouze pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Veškeré šíření, sdělování, úpravy, předávání odkazů a jiné užívání těchto webových stránek či jejich obsahu pro komerční účely podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti Laufen CZ.

Uživatel se zavazuje využívat obsah těchto webových stránek šetrným a řádným způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy, bez jakéhokoliv pokusu o porušování nebo nerespektování autorských práv a vyvaruje se užívání obsahu a informací získaných z těchto webových stránek ke komerčním účelům.

ÚPLNOST A SPRÁVNOST INFORMACÍ

V rámci aktualizace těchto webových stránek vyvíjíme maximální úsilí k tomu, aby zde poskytované informace byly správné a úplné. V žádném případě ovšem neneseme odpovědnost za správnost, úplnost anebo vhodnost těchto informací k určitému konkrétnímu účelu.

Upozorňujeme, že některé z informací na těchto webových stránkách se mohou vztahovat k výrobkům, programům anebo službám dostupným pouze v určitých vybraných zemích. Podrobné informace o výrobcích a službách dostupných ve Vaší zemi získáte od místního zastoupení společnosti Laufen CZ anebo našeho autorizovaného zástupce.

ÚPLNOST A SPRÁVNOST INFORMACÍ

Společnost Laufen CZ nenese žádnou odpovědnost za případné přímé nebo nepřímé škody, ušlý zisk, ztráty anebo nároky na náhradu škod vzniklé uživatelům v souvislosti s přístupem na tyto webové stránky nebo jejich využíváním.

Společnost Laufen CZ dále nenese žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé v souvislosti s počítačovými viry, které mohou Váš počítač napadnout v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a spouštění nebo stahování jejich obsahu. Stahování obsahu těchto webových stránek provádí jejich uživatelé a návštěvníci výhradně na vlastní nebezpečí.

Společnost Laufen CZ nenese žádnou odpovědnost za aktuální, bezchybný a nerušený přístup na tyto webové stránky. Vyhrazujeme si právo tyto webové stránky kdykoliv jednostranně upravovat, jejich obsah jakýmkoliv způsobem a bez předchozího upozornění dočasně blokovat a/nebo mazat a neneseme žádnou odpovědnost za následky vzniklé v důsledku takových změn.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shromažďované údaje

Při užívání webových stránek mohou být zpracovávány osobní údaje jejich uživatelů dle níže uvedených podmínek. Poskytnutím Vašich osobních údajů dáváte v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v rozsahu poskytnutých údajů pro další obchodní a marketingové účely společnosti Laufen CZ, a to na dobu do odvolání souhlasu. Společnost Laufen CZ shromažďuje pouze ty osobní údaje, které uživatelé webových stránek dobrovolně a vědomě poskytli. Mezi tyto údaje může, mimo jiné, patřit jméno, funkce, název společnosti, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Tyto webové stránky dále shromažďují v souladu se zákonem o elektronických komunikacích tzv. provozní a lokalizační údaje, tj. zejména standardní údaje o prohlížení na internetu, sem patří IP adresa, druh prohlížeče a jazyk, doba přístupu a odkazující webové adresy. Za účelem řádné správy našich webových stránek a usnadnění orientace můžeme rovněž používat soubory cookies. Společnost Laufen CZ je odhodlána k zajištění ochrany soukromí uživatelů těchto webových stránek. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat velmi opatrně, s maximálním důrazem na jejich důvěrnou povahu a v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu nebudeme poskytovat žádné třetí straně, s výjimkou našich koncernových společností pro obchodní a marketingové účely.

Cookies

Cookies jsou textové soubory, které obsahují informace k umožnění identifikace vracejících se uživatelů a to výlučně po dobu, kdy se tito na našich webových stránkách zdržují. Soubory cookies si Váš počítač ukládá na pevný disk a nijak neohrožují ostatní data. Cookies z našich webových stránek neobsahují žádné Vaše osobní údaje.

Tyto soubory Vás ušetří opakovaného zadávání údajů, usnadňují přenos určitého obsahu a pomáhají nám zjistit, které z našich online služeb se těší největší oblibě. Mimo jiné nám tedy napomáhají uzpůsobit své webové stránky podle Vašich požadavků a očekávání.

Používáním internetových stránek www.jika.cz vyjadřujete souhlas s použitím souborů cookies výše uvedeným způsobem. Používání cookies si však můžete kdykoliv podle libosti vypnout v nastavení webového prohlížeče. Konkrétní pokyny týkající se změny nastavení prohlížeče najdete v nápovědě.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Na těchto webových stránkách se mohou vyskytovat odkazy na jiné webové stránky a lze je otevřít i přes webové stránky mimo kontrolu společnosti Laufen CZ. Společnost Laufen CZ nenese odpovědnost za dostupnost nebo obsah takových webových stránek a nebude odpovídat za žádné škody nebo následky vzniklé v důsledku přístupu na takové stránky anebo využívání jejich obsahu. Veškeré odkazy uváděné na těchto webových stránkách slouží výhradně ke zlepšení uživatelského komfortu.

VYUŽITÍ STATISTIKY WEBOVÝCH STRÁNEK

Na svých stránkách využíváme software, který zpracovává statistiky návštěvnosti a frekvence návštěv. Tento software v žádném případě nepoužíváme ke shromažďování osobních údajů ani IP adres konkrétních uživatelů. Tyto údaje používáme výhradně v anonymní a souhrnné podobě za účelem zpracovávání statistických informací a zlepšování těchto webových stránek.

ZMĚNY UŽIVATELSKÝCH PODMÍNEK

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv pozměnit anebo opravovat. Jako uživatel těchto webových stránek jste povinen řídit se jejich aktuálním zněním, které byste si měli pravidelně prostudovat.

ROZHODNÉ PRÁVO A MÍSTO ŘEŠENÍ SPORŮ

Právní vztahy, které mezi společností Laufen CZ a uživatelem těchto stránek vznikly při užívání těchto stránek, se řídí českým právem. Místně příslušným soudem k řešení sporů z těchto právních vztahů bude soud v místě sídla společnosti Laufen CZ.